Užitečné informace - ubytování, letecká a autobusová doprava, stravování, pojištění - Cestovní Centrum.cz

Užitečné informace - ubytování, letecká a autobusová doprava, stravování, pojištění

 

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za to, že jste se rozhodli využít služeb cestovní agentury Cestovní Centrum.cz a ujišťujeme Vás, že uděláme vše pro to, abyste si dny Vaší dovolené pamatovali jako nejkrásnější chvíle z celého roku.

Níže Vám přinášíme informace, které Vám mohou být prospěšné v souvislosti s objednáním a průběhem Vaší dovolené.

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem a cestovní kanceláří stanoví Všeobecné smluvní podmínky konkrétní cestovní kanceláře, která zájezd pořádá. Úplné znění Všeobecných smluvních podmínek zasíláme spolu s potvrzenou cestovní smlouvou.

Naším cílem je, abyste byli spokojeni. Přečtěte si prosím pozorně následující informace, neboť tak zabráníte vzniku nepřiměřených očekávání z Vaší strany a získáte reálné informace o důležitých okolnostech a skutečnostech, které souvisí s dovolenou a pobytem v zahraničí.

 

1/ Letecká přeprava

Všechny lety jsou provozovány certifikovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si cestovní kanceláře vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné časy odletu a příletu budou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence).
První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze také očekávat, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Letecká společnost potvrzuje letový řád většinou cca 5-7 dnů před odletem. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. Cestovní kanceláře maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.

Odbavení

Odbaveni probíhá zpravidla na letišti a začíná 2 hodiny před odletem. Doporučujeme cestovat na letiště s určitou časovu rezervou, která může eliminovat případné časové ztráty v dopravních zácpách. Při zmeškání odletu nevzniká cestujícímu žádný nárok na náhradu škody.

Přeprava zavazadel

Každý cestující klient má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla a současně kabinového do max. váhy, která je stanovena leteckou společností. Tuto informaci obdržíte vždy v pokynech před cestou, které Vám budou zaslány cca 7 dní před zahájením zájezdu. Většina leteckých společností umožňuje bezplatnou přepravu zavazadla do maximální hmotnosti 15 kg. Při nadváze zavazadel je účtován doplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Zejména upozorňujeme na manikůrní nůžky, nože, zápalky, spreje, tekutiny a gely s objemem nad 100 ml.

Doporučujeme připojištění pro případ ztráty a nebo poškození zavazadel. Jest-li jsou zavazadla poškozená, opožděná, ztracená nebo zničená, musí cestující podat stížnost písemně leteckému dopravci co nejdříve. V případě poškození odbavených zavazadel musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a pokud byla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech od data, kdy byla zavazadla cestujícímu vydána.

Přeprava zvířat

Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek. Podrobnější informace viz. podmínky jednotlivých přepravců, které Vám rádi zprostředkujeme.

Jízdní kola, surfy

Přeprava neskladných zavazadel (např. jízdních kol, surfů apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při knihování zájezdu (většinou za poplatek). Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty zpravidla převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i cestovní kancelář. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a CK nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, způsobené na přepravovaném předmětu.

Vyloučení z přepravy

Cestovní kanceláře si vyhrazují právo vyloučit klienta z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i klienti, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce cestovní kanceláře, nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok klienta na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář prosí o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.

Přeprava těhotných žen

Při dopravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty.
Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců.

 

2/ Autokarová přeprava

Autobusová doprava je zpravidla kyvadlová. Z toho vyplývá, že odjezdy autobusů z daného pobytového místa zpět jsou stanovovány dle příjezdu autobusu s novou skupinou. Zakazníci musí respektovat zákonné předpisy o povinném odpočinku řidičů. Z těchto důvodů nedoporučujeme sjednávat si obchodní jednání či jiná setkání v místech příjezdu autobusů v předem udávaných časech. Cestovní kanceláře také neodpovídají za zdržení dopravních prostředků vzniklá z důvodu přetížení dopravních cest, technické závady nebo vyplývající z mimořádných okolností - vyšší moci.

Místenky na sedadla se nevystavují a zasedací pořádek tvoří průvodce před cestou tam i zpět zvlášť. Doprava je non-stop s bezpečnostními a hygienickými přestávkami.

Příjezd autobusů k hotelům bývá obvykle v časných ranních hodinách. V případě, že autobus rozváží hosty do různých pobytových míst, mohou být klienti v letovisku až v odpoledních hodinách.

 

3/ Pojištění

Doporučujeme zejména sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace najdete na www.mzcr.cz

Výjezd do zahraničí bychom tedy neměli podceňovat z hlediska případných rizik i v případech, kdy jde o krátkodobý pobyt. Cestovní zdravotní pojištění při pobytu v cizině chrání před rizikem spojeným s náhlým onemocněním či úrazem. Sjednáním pojistné smlouvy se vyhnete mnohým komplikacím v případě náhlého onemocnění či úrazu, neboť náklady spojené s léčením v cizině mohou, v případě chybějícího pojištění, způsobit značné starosti a finanční potíže.

Proč doporučujeme uzavřít komerční pojištění i do členských zemí EU?

Protože ze zákonného zdravotního pojištění český občan:

má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu či úmrtí) nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, stomatologické zákroky, pobyt v nemocnic atd.).

Proč nespoléhat na cestovní pojištění zahrnuté do služeb u kreditních karet?

Cestovní pojistka je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte na pojistku, která Vám v případě potřeby neuhradí téměř nic. Některé produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty. Peněžní ústavy také "přibalují" pojistku, která kryje jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem jen 500 000 Kč. Pokud si ale klient připlatí, získá pro sebe i rodinu standardní krytí (limit na léčebné výlohy činí většinou 1,5 milionu Kč.)

Součástí pojištění u kreditních karet nemusí být připojištění pro případ storna zájezdu ze strany klienta, kdy výše stornopoplatků může dosáhnout až 100% a není možné je nárokovat po cestovní kanceláři.
Prosím ověřte si informace týkající se cestovního pojištění v rámci platební karty u Vašeho bankovního ústavu.
V ceně zájezdu je vždy u českých cestovních kanceláří i pojištění záruky pro případ úpadku CK (u slovenských CK se toto pojištění povinně připlácí).

 

4/ Pasové a vízové formality

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas. Pro cesty do Egypta je nutné mít v pase udělené vízum, které si občané ČR a SR mohou zakoupit po příletu do Egypta na letišti, případně prostřednictvím pořádající cestovní kanceláře. Cena za vízum není zahrnuta v ceně zájezdu, podrobnosti Vám budou sděleny při rezervaci zájezdu. Občané ostatních států jsou povinni sami si ověřit podmínky udělování víz ještě před vycestováním. Platnost pasu je stanovena pro každou destinaci individuálně. U většiny destinací se jedná o platnost 6 měsíců po návratu z dovolené. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky na www.mzv.cz.

 

5/ Poznávací zájezdy

Především u poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu, případně na další omezení dle podmínek pro vstup do jednotlivých památek, zemí (min. akceptovatelného oblečení, atp.).

 

6/ Zastoupení cestovní kanceláře v místě pobytu

České cestovní kanceláře zajišťují pro své klienty česky nebo slovensky mluvící zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních zájezdů "na míru". Pokud se vyskytne během Vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost zástupci cestovní kanceláře. Zájmem nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené spokojeni. Servis v exotických destinacích je většinou uskutečňován prostřednictvím obchodních partnerů pořádající CK. To znamená, že bývá v němčině nebo angličtině a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací, event. zprostředkování výletů.

 

7/ Ubytování

Naše nabídka zahrnuje hotely, apartmá, bungalovy a privátní ubytování všech kategorií. Typy ubytování:

 • Hotel - pokoje bez možnosti vaření
 • Hotelové apartmá - pokoj tvořený nejméně dvěma místnostmi, oddělenými i přepážkou bez dveří
 • Pavilony, depandance a penziony – hotelový typ ubytování
 • Studio - ubytovací jednotka s možností vaření v rámci jedné místnosti
 • Apartmán - ubytovací jednotka s možností vaření tvořená nejméně dvěma místnostmi
 • Bungalovy a chaty - méně podlažní ubytovací jednotky, s i bez možnosti vaření
 • Karavan - mobilní ubytovací jednotka s možností vaření zaparkovaná v kempu
 • Ubytování v soukromí - jednotlivé hostinské pokoje bez možnosti vaření na pokoji v domech (bytech) fyzických osob.

Kategorizace hotelů

Hotelová kategorizace nemusí být totožná s kategorizací hotelu na místě a v některých destinacích (Egypt, Tunisko...) se může lišit od evropského standartu. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny - vybavení vždy odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmá není během pobytu většinou zajišťován úklid. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje Vašim představám a finančním možnostem.

Hotelová kategorizace Vám pomůže při Vašem výběru:

 • * velmi jednoduché objekty vhodné pro nenáročné hosty s minimálním komfortem
 • ** objekty turistické třídy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahem stravování
 • *** běžný turistický standart ubytovacích a stravovacích služeb
 • ****velmi kvalitní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami
 • ***** luxusní hotely pro náročné hosty s nadstandardním vybavením a službami
 • + vyšší kvalita základního stupně (např. hotel ***+)

V případech změny Vámi objednaného ubytovacího zařízení, ke kterému ve všech turistických oblastech může v krajních případech dojít, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie. Rozsah služeb náhradního hotelu bude vždy minimálně stejný včetně stravovacích služeb.

Pokoje

Rozdělování pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu (pokud nemáte služby typu "pokoj s výhledem na moře" zakoupeny) a CK na toto nemá žádný vliv. Jednolůžkové pokoje jsou zpravidla s příplatkem a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením.

Check-in, check-out

Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 10:00 hodin, možnost nastěhování v den příjezdu je dle možností hotelu většinou nejdříve po 14. hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V některých případech CK nabízejí možnost zakoupení služby pozdějšího opuštění pokoje, tzv. "late check-out". V případě nočních letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu.

 

8/ Stravování a nápoje

Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb.

 • kontinentální snídaně - většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
 • kontinentální snídaně rozšířená - má rozsah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř.vejce
 • bufetový způsob stravování - samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně
 • švédské stoly - samoobslužný systém stravování s nabídkou studené kuchyně
 • all inclusive - celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů je zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo vliv CK.

Je třeba počítat s tím, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb All inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním. Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den může být částečně omezen. Pokud je stravování formou ALL INCLUSIVE, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek. ultra all inclusive - zpravidla zahrnuje využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. 1 hod tenisu, masáž, návštěva kadeřníka...) ? podrobněji viz katalog zájezdů

Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (většinou jedna větší a jedna menší plotýnka). Omezena je rovněž možnost pečení v pečící troubě. CK nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu). Není-li uvedeno jinak, u polopenzí a plných penzí nejsou nápoje zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení typu all inclusive může v některých případech čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

 

9/ Servis a služby hotelu

Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva (menší zkušenosti a určitou ležérností při plnění povinností). Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí.

Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky, atrakce apod.) nemusí být v provozu. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá žádná CK vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce. Takové případy můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při rezervování ty nejaktuálnější zprávy. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi může být různá (dle stavebního stylu objektu).

Plážové služby

Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů atd., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační.

Bazény

Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy musí být bazén vyhříván nepřetržitě. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu.
Ne všechny hotely mají bazén s čisticím/filtračním zařízením, a proto může v období vyšších teplot dojít k vyprázdnění a čištění bazénu. Je tedy nutné počítat s tím, že může být po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nemusí vždy přesně odpovídat kapacitě hotelu.

Klimatizace/topení

Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně, kde její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně.

Hmyz

Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat, a to především při ubytování typu bungalovu. Nedoporučujeme ponechávat v pokoji volně ležící potraviny.

Cennosti a trezory

Cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty a veškeré cenné předměty naléhavě doporučujeme uložit do trezoru, který je většinou součástí Vašeho pokoje nebo k pronajmutí na recepci.

Oblečení

Ve některých hotelech (především vyšší kategorie 4* - 5*) může být vyžadováno formální oblečení během večeře. V tomto případě je pro muže nutné nosit v restauraci dlouhé kalhoty.